گواهی سوءپیشینه برای ثبت نام داوطلبان شورا الزامی شد

گواهی سوءپیشینه برای ثبت نام داوطلبان شورا الزامی شد [...]

ثبت نام انتخابات شورای شهر ازکی شروع می شود؟

ثبت نام انتخابات شورای شهر ازکی شروع می شود؟ [...]

انتخابات شورا‌ها در کلانشهر‌ها به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود

انتخابات شورا‌ها در کلانشهر‌ها به صورت تمام الکترونیکی برگزار [...]

Go to Top