ثبت نام انتخابات شورای شهر ازکی شروع می شود؟

ثبت نام انتخابات شورای شهر ازکی شروع می شود؟ [...]