داوطلبان انتخابات شوراها مجاز به تبلیغ در رسانه ملی نیستند

داوطلبان انتخابات شوراها مجاز به تبلیغ در رسانه ملی [...]